T.C. KİLİS VALİLİĞİ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

T.C. KİLİS VALİLİĞİ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Sayı : E-32746394-105.99-1426860
Konu : 2021 Yılı Anız Yangınlarının Önlenmesi İle İlgili Esas ve Usuller – Valilik Genelgesi 2021 / 01
DAĞITIM YERLERİNE
Amaç:
19.05.2021
Madde -1
Bu genelgenin amacı, tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak, hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi için alınacak alternatif tedbirler belirlemek teknik elemanları ve çiftçileri eğitmek, ayrıca halkın anız yangınlarına karşı hassasiyet göstermesini sağlamaktır.
Kapsam:
Madde – 2
Bu genelge yukarıda açıklanan amacın gerçekleştirmesini sağlamak için, Kilis İli mülki hudutları
dahilinde; anız yakılmasının önlenmesi konusunda yapılacak çalışmalar ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Yasal Dayanak:

Madde – 3
a) Eğitim-yayım çalışmalarında yasal dayanaklar:
16 Aralık 1998 tarih ve 23555 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1998/26 No’lu “Anız Yakılmasının Önlenmesi Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesinde “Türkiye genelinde hububat hasadından sonra anızların yakılması, çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ve esenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek üzere tüm muhtarlıklara İl ve İlçe Müdürlüklerince önceden ilan edilmek suretiyle Valiliklerce yasaklanır” hükmü yer almaktadır.
29.11.2011 tarih ve B.12.0.HKM.0.02.144/MEV–2011–127/66 sayılı Bakanlık Merkez Teşkilatı Görev Yönergesi’nin 76. maddesinin “e” bendinde “Tarımsal üretimin sürdürülebilir, ekonomik, verimli ve çevreye zarar vermeyecek bir şekilde yapılması için gerekli eğitim ve yayım çalışmaları yapmak” açıklaması ile anız yakılmasının önlenmesi hususundaki eğitim ve yayım çalışmaları Bakanlığımız Eğitim ve Yayım Daire Başkanlığının görevleri arasında açıklanmıştır.
Buna ilaveten; 08.07.2011 tarih ve B.12.0.HKM.0.02.144/MEV-2008-236/88 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı Görev Yönergesi’ nin 8. maddesinin 2. bendinin, “d” şıkkında “ürün
kaybını ve

ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri

önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde

yürütmek” görevi Tarım ve Orman İl Müdürlükleri Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlükleri görevleri arasında açıklanmıştır.

b) Cezai İşlemlerde yasal dayanaklar:
2872 Sayılı Çevre Kanunu’ nun, Ek-1 Maddesinin (Ek: 26/4/2006 – 5491/23 md.) “c” bendinde ” Anız yakılması, çayır ve mer’aların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır. Ancak, ikinci ürün ekilen yörelerde valiliklerce hazırlanan eylem plânı çerçevesinde ve valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebilir.” açıklamalarına rağmen ilimizde kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyecektir.
Buna ilaveten; 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesine dayanılarak 2021 yılında kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları, 13 Ocak 2021 tarih ve 31363 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2021/2 Numaralı Tebliğ ile belirlenmiştir. Söz konusu tebliğde “Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için 20 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır. ” açıklaması yer almaktadır. Bu itibarla güncellenmiş haliyle 2021 yılı için anız yakanlara dekar başına 80,39 TL. İdari para cezası uygulanacaktır.
GENEL HÜKÜMLER VE BİÇERDÖVER SAHİPLERİNİN ANIZ YAKILMASININ ÖNLENMESİ KONUSUNDAKİ SORUMLULUKLARI
Madde – 4
1- Hasat edilecek ürüne ve çevreye zarar vermemek için ilgililerce yangın tehlikesine karşı, yerinde ve zamanında her türlü emniyet tedbiri alınacaktır.
2- Operatör belgeli sürücüler, tarla ve ürün durumu ile arazi yapısını dikkate alarak, anızın yakılmasına meydan vermeyecek en uygun yükseklikten biçim yapacaklardır.
3- Biçerdöverle biçim esnasında tarlaya bırakılan saplar gerek toprak işleme gerekse ekim esnasında zorluklar çıkardığından dolayı anız yangınlarına sebebiyet vermektedir. Bu mahzurları ortadan kaldırmak için, biçerdöverlerin sap haznesine takılan ve sapları parçalayıp tarlaya yayan sap kıyma düzeni veya sapları kıyarak arkasına takılı bir römorkta saman halinde toplayan (biçerdöver saman makinası) düzenlerinin biçerdöverlere monte edilmesi ve kullanılması gerekmektedir. 2021 yılı hasat döneminde başlamak üzere biçerdöverlerde sap kıyma düzeni veya biçerdöver saman makinesi düzeninin kullanımı yıllar itibariyle zorunlu hale getirilecektir.
4- Ormana bitişik hububat tarlalarında, ürün sahipleri ve muhtarlar, hasadı müteakip yanıcı maddelerden (anızlardan) arındırılmış 5-10 metre genişliğinde pullukla sürülmüş bant oluşturulmasını sağlayacaklar, orman içi ve kenarı tarlalarda anız, ot, çalı yakılmasına engel olarak, muhtarlar aksine hareket edenleri Jandarma veya Orman İşletme Müdürlüğüne bildireceklerdir.
5- Anız yakılmasının önlenmesinin daha etkin hale getirilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Ziraat Odası Başkanlıkları ve İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri işbirliği içerisinde eğitim çalışmalarını yürüteceklerdir.
6- Anız yakılması halinde meydana gelecek orman yangınları ve zararları hakkında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce eğitim çalışmaları yapılacak ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak alınacak karar ve tebliğlerin kaymakamlıklarca halka duyurulması sağlanacaktır. Anız yakılmasının yasaklanması işleminin köy muhtarlıklarınca ilan edilmesi
sağlanacak ve yasaklamalara uymayanlar hakkında İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri ve Orman İşletme Müdürlüklerince ise 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır.
7- Kırsal alanda çalışan biçerdöverler dahil tüm araçlarda yangın söndürücü bulundurulması hususu İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve muhtarlıklarca ilgililere duyurulacaktır.
8- İl Milli Eğitim Müdürlüğünce anız yangınları ile ilgili olarak tüm okullarda öğrencilere yönelik eğitim verilecektir.
Okullarda öğrencilere yönelik yapılacak eğitimlerde, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince talep olması halinde, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev yapan ve konu ile ilgili eğitim almış teknik elemanlar görevlendirilecektir.
9- Müftülüklerce camilerde anız yangınları ile ilgili hutbeler okunacaktır.
10- 6831 Sayılı Orman Kanunu gereğince, devlet ormanlarında belirlenen konaklama yerleri dışında gecelemek, ocak yerleri dışında her türlü ateşin yakılması ile anız veya benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaklanmış olup, bu hususun takibi köy muhtarlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır.
11- Kontrol görevlileri, halkın ve köy muhtarlıklarının uyarılması, anız yakma yasağı ve tarla temizlikleri, orman piknik-mesire yerleri dışında ateş yakma, konaklama ve gecelemeler ile orman alanlarında dikkatli davranılması için uyarı ve ikazlar yapacaktır.
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ANIZ YAKILMASININ ÖNLENMESİ KONUSUNDAKİ SORUMLULUKLARI
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlıkları:
Madde – 5
Çiftçi eğitimi programlarında geniş bir şekilde anız yangınlarına yer verilecek, zararları etraflıca anlatılacaktır.
Yapılacak eğitim-yayım çalışmalarında yerel yönetim imkânları ve sivil toplum örgütlerinin katkıları sağlanarak çevreye duyarlılık yaygınlaştırılacak, yapılan çalışmalara ilişkin aylık uygulama raporları Haziran-Ekim ayları itibariyle İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilecektir.
Karayolları Şube Müdürlüğü: Madde – 6
Havayı kirleten anız yangınları zaman zaman karayollarında görüşü azaltmakta bu durum trafik kazaları ile can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Karayolları Şube Müdürlüğünce, yol şevlerindeki otlar temizlenerek yanıcı materyal kaldırılacak. Yol kenarlarında, anız yangınlarının zararlarına ilişkin uyarıcı levhalar asılacaktır.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü:
Madde – 7
Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında kontrol ve devriye görevi artırılacaktır. Yangın vukuunda ve istenildiği takdirde yangından etkilenen canlı ve cansız varlıkların taşınması için araç ve personel yardımında bulunacaktır.
Alınan önlem ve duyurulara rağmen, anız yangınına sebep olanlar hakkında, yasal işlem yapılmak üzere, tutulan tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilecektir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü:
Madde – 8
Anız yangınlarının zararlı etkilerinin, çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından daha iyi kavranabilmesi için, eğitim müfredatında anız yangınları ve zararları konularında eğitime yer ayıracaklardır. Yapılan çalışmalara ilişkin aylık uygulama raporları Haziran-Ekim ayları itibariyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilecektir.
Orman Bölge Müdürlüğü / Orman İşletme Müdürlükleri ve Şeflikleri:
Madde – 9
Orman Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda anız yakılmasının yasak olduğu yerleşim birimindeki çiftçiler, anız yakılması sonucu meydana gelebilecek orman yangınları konusunda bilgilendirilecektir. Köy toplantıları şeklinde yapılacak bu bilgilendirmeye İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik elemanları da katılacaktır. Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında yangın duyuruları yapılarak, denetimler artırılacak, yangına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
İhbarlara, acil müdahale ekipleri oluşturularak bu konuda yerel yönetim imkanları ve sivil toplum örgütlerinin katkıları sağlanacak ve çevreye duyarlılık yaygınlaştırılacaktır. Yangına hassas bölgelerdeki tarım alanları ile orman alanları arasında, yangını önleyecek şekilde greyderle şeritler açılacaktır.
Alınan önlem ve duyurulara rağmen, anız yangınına sebep olanlar hakkında, anız yangınının orman alanına 4 km. mesafede olması halinde 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır. Bu durumda yasal işlem yapılmak üzere tutulan tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilecektir.
Belediye Başkanlıkları:
Madde – 10
Anız yakılmasının önlenmesine yönelik olarak, Valiliğimizce yayınlanan bu Genelgeyi kamuoyu ve ilgililerin bilgilendirilmesi için ilan edecekler. Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki anız yangınlarının söndürülmesi için itfaiye birimlerinin müdahalesini sağlayacaklardır.
Köy Muhtarlıkları:
Madde – 11
Anız yakılmasının önlenmesine yönelik olarak, Valiliğimizce yayınlanan bu Genelgeyi kamuoyu ve ilgililerin bilgilendirilmesi için ilan edeceklerdir. Anız yangınlarına sebebiyet verenleri en kısa sürede belirleyerek, ivedilikle ilgili makamların bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü: Madde – 12
Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında yangın duyuruları yapılarak, denetimler artırılacak, yangına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Anız yangınlarının önlenmesine ilişkin, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalar yapılacaktır.
Yasaklara uymayanlar hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır.
2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesine dayanılarak 2021 yılında kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları, 13 Ocak 2021 tarih ve 31363 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2021/2 Numaralı Tebliğ ile belirlenmiştir. Söz konusu tebliğde “Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için 20 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır. ” açıklaması yer almaktadır. Bu itibarla güncellenmiş haliyle 2021 yılı için anız yakanlara dekar başına 80,39 TL. İdari para cezası uygulanacaktır.
Yapılan çalışmalara ilişkin aylık uygulama raporları Temmuz-Aralık ayları itibariyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderilecektir.
Madde – 13
Tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprak verimliliğinin sürdürülebilirliği için hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak anızların yakılması, çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ve esenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek gerektiğinden, 2872 Sayılı Çevre Kanununun Ek madde 1/c bendine rağmen ilimizde kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyecektir.
İlan:
Madde – 14
Bu karar İlçe Kaymakamlıkları, Belediye Başkanlıkları ve Muhtarlıklar tarafından mahallinde
umumi vasıtalarla ilan edilerek ve/veya ettirilerek vatandaşlarımıza duyurulması sağlanacaktır.
Yangın ihbarı için İtfaiye (110), Orman (177), Polis (155), Jandarma (156) numaralı telefonlar aranacaktır.
Yukarıdaki belirtilen hususlar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yakından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.
Bilgilerinizi ve konunun önemine binaen gereğini rica ederim.
Recep SOYTÜRK Vali
Dağıtım:
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına Kilis Belediye Başkanlığına Kilis Defterdarlığına
Kilis İl Jandarma Komutanlığına Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne
Kilis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
Kilis İl Müftülüğüne
Kilis Orman İşletme Müdürlüğüne Karayolları 54. Şube Şefliğine Elbeyli Kaymakamlığına
(Elbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü)
Musabeyli Kaymakamlığına
(Musabeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü)
Polateli Kaymakamlığına
(Polateli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü) Elbeyli Belediye Başkanlığına
Musabeyli Belediye Başkanlığına Polateli Belediye Başkanlığına Kilis Ziraat Odası Başkanlığına Elbeyli Ziraat Odası Başkanlığına
Musabeyli Ziraat Odası Başkanlığına Polateli Ziraat Odası Başkanlığına
KİLİS ÇİFTÇİ MALLARINI KORUMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
…………………………… Köyü / Muhtarlığına Merkez / KİLİS

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.